Obraz

Projekt "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020"NASZ CEL


„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Celem głównym projektu jest podniesienie do 2023 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 700 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5.040 nauczycieli/nauczycielek i 13.280 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć pozalekcyjnych metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Do tej pory wyposażyliśmy szkoły w aż 17.300 tabletów i 1485 laptopów!
Ponadto w zależności od rodzaju podprojektu edukacyjnego w jakim dana szkoła bierze udział, do szkół dostarczono aparaty cyfrowe ze statywami, sense disc, stacje meteorologiczne, zestawy wideokonferencyjne, wizualizery, binokulary, zestawy ozobotów do nauki programowania, zestawy LEGO Education WeDo, roboty Photon, tablety graficzne, zestawy ScottieGo, zestawy BeCreo.

Zależało nam na stworzeniu uczestnikom nowych możliwości dla pełnej integracji z naszym projektem, dlatego zbudowaliśmy unikalną w skali kraju, regionalną sieć edukacyjną skonstruowaną w oparciu o wojewódzką infrastrukturę teletechniczną i szerokopasmowy Internet oraz sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych, należących do samorządów powiatowych i gminnych, umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej.


ZADANIA

Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie są ze sobą powiązane i tworzą spójną całość. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach, przygotowujących do realizacji zajęć pozalekcyjnych z uczniami. Podczas szkoleń nauczyciele nabywają umiejętności związane z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań TIK, które w ramach projektu dostarczane są do szkół. Nasz projekt to nie tylko edukacja, zarówno uczniów jak i nauczycieli, ale również wyrównanie szans poprzez dostarczenie narzędzi TIK do szkół!


NASZE PODPROJEKTY EDUKACYJNE


Akademia Kształcenia Wyprzedzającego - działanie polegające na poznawaniu i prezentowaniu przez uczniów krajobrazów kulturowych Wielkopolski. Wdrożenie Strategii Kształcenia Wyprzedzającego do praktyki edukacyjnej ma na celu stymulowanie samodzielnej pracy ucznia, aktywne organizowanie wiadomości w procesie samodzielnego zbierania informacji oraz poszukiwanie odniesień nowo zdobytej wiedzy do własnej wiedzy dotychczasowej.

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski - zadaniem grupy jest wybór wydarzenia, obiektu lub miejsca mającego znaczenie dla danego regionu i jego opracowanie. Praca uczniów polega na poszukiwaniach źródłowych, czyli pozyskaniu informacji dotyczących wybranego przez siebie tematu projektu z jak największej liczby źródeł (m.in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu). Jednocześnie uczniowie gromadzą dokumentację w formie zdjęć i filmów. Ostatnim etapem pracy uczniów jest stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje o wybranym przez siebie miejscu, osobie, wydarzeniu lub obiekcie. Wspólnym efektem pracy uczniów ze wszystkich edycji Projektu jest stworzona przez nich samych encyklopedia. Wspólne poszukiwanie źródeł, zbieranie informacji, zdobywanie wiedzy, wpływa nie tylko na efektywne nauczanie, ale również integruje uczniów i kształtuje umiejętności pracy w grupie.


Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty – obejmuje sfery świata realnego, w którym żyją i działają uczniowie, takie jak: środowisko przyrodnicze, środowisko antropogeniczne oraz fenomen „małej ojczyzny”. Są one obserwowane, analizowane oraz obrazowane przez uczniów w ramach projektów cząstkowych. Efektem tych działań są przestrzenne bazy danych dla poszczególnych grup uczniowskich składających się na zintegrowaną bazę danych dla całej Wielkopolski.

Problematyka, którą podejmują uczniowie, dotyczy zjawisk pogodowych i klimatu, hałasu, odpadów i innych form zanieczyszczenia środowiska, emisji CO2 z gospodarstw domowych oraz cen produktów spożywczych. Efektem końcowym podprojektu będą także kompetencje, umiejętności i wzrost rozumienia przez uczniów podstawowych związków pomiędzy przyrodą, a różnorodną działalnością współczesnych społeczeństw.


Klasy Akademickie – w podprojekcie uczestniczą zorganizowane grupy osób, która podejmują się wyzwania naukowego, wspólnie ustalają temat badawczy i przez cały rok realizują związany z nim projekt. Uczniowie tworzą zespoły badawcze, w których każdy ma określoną rolę i zadanie do wykonania. Efektem końcowym jest multimedialny artykuł podsumowujący całość badań i prezentujący jego rezultaty. Zespoły uczniowskie mają bezpośredni kontakt z najlepszymi wykładowcami akademickimi. Raz w miesiącu transmitowane są bowiem dla nich specjalne wykłady internetowe, podczas których otrzymują możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji.

Założeniem programu jest realizacja kształcenia na najwyższym poziomie, wyłanianie talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych między uczniami i szkołami z większych i mniejszych ośrodków. Wykłady Akademickie są nadawane z sal multimedialnych stworzonych w ramach Projektu z wykorzystaniem sprzętu teletransmisyjnego umożliwiającego bezpośredni kontakt pomiędzy grupami i zadawanie pytań przez uczniów.

Ligi Przedmiotowe – niezwykle emocjonujący projekt i rozgrywki międzyszkolne na żywo! Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej. W ciągu trwania projektu uruchamianych jest 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia, matematyka/informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których biorą udział 24 szkoły. Uczniowie podczas rozgrywek odpowiadają na pytania przygotowane przez pracowników naukowych z odpowiednich wydziałów. Mecze rozgrywane są na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięża drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów.

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne – czyli nauka przez zabawę! Głównym celem ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, ale i edukacja w świetnej atmosferze. Roboty, drukarki 3D - to narzędzia, które uczą przez zabawę. Tematyka ta obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie, opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny projekt.

 


ŁATWIEJSZA EDUKACJA ZDALNA

Szkoły biorące udział w projekcie uzyskały bezpłatny dostęp do systemu wideokonferencyjnego umożliwiającego przeprowadzenie wideokonferencji „TrueConf”, za pomocą którego nauczyciele mogą przeprowadzać spotkania „nauczyciel - uczniowie” online, również poza siecią szkolną.
System „TrueConf” zlokalizowany jest na serwerze należącym do Samorządu Województwa Wielkopolskiego - spełnia wszelkie warunki bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych (np. wykorzystywania wizerunku).
Uczniowie i nauczyciele uzyskali również dostęp do dedykowanej platformy edukacyjnej, a jej użytkowanie przez szkołę jest całkowicie bezpłatne. Administratorem platformy jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Platforma umożliwia prowadzenie i dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych.

Z funduszy Projektu wyposażono także pięć profesjonalnych studiów multimedialnych w ośrodkach i centrach doskonalenia nauczycieli w Lesznie, Pile, Kaliszu, Koninie i Poznaniu. W czasie pandemii ośrodki i centra wykorzystywały sprzęt pozyskany w ramach Projektu do nagrywania materiałów edukacyjnych takich jak lekcje, mini wykłady, wywiady z udziałem pedagogów.

Profesjonalne studia gwarantują doskonałą jakość materiałów, a także zdalne prowadzenie elementów kluczowych dla realizacji Projektu – wykładów, webinarów, szkoleń, uroczystości związanych z projektem.

Jako „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” angażujemy się w liczne przedsięwzięcia edukacyjne i organizujemy konkursy i konferencje dedykowane nie tylko uczniom bezpośrednio zaangażowanym w projekt, ale również wszystkim innym, uczącym się na terenie naszego województwa. 
Warto więc śledzić nasze działania! U Nas każdy znajdzie coś dla siebie!

Obrazek
Dane adresowe:
Projekt "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020"
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań
Obrazek
Profile społecznościowe:
Facebook
YouTube