Obraz

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030”"

 „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” to projekt Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.  W projekcie zaplanowano różne formy wsparcia wielkopolskich szkół, uczniów i nauczycieli. Szkoły biorące udział w projekcie otrzymają nowoczesne narzędzia informatyczne takie jak m.in. drukarki 3D, drony, okulary VR, roboty edukacyjne oraz zostaną im udostępnione innowacyjne aplikacje cyfrowe i pracownie wyposażone w sprzęt umożliwiający prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem technologii 3D.

Nauczyciele objęci wsparciem w projekcie wezmą udział w szkoleniach ukierunkowanych 
na podnoszenie kompetencji cyfrowych, po odbyciu których poprowadzą zajęcia pozalekcyjne 
z uczniami. Ciekawą formą wsparcia dla nauczycieli będzie też możliwość bezpłatnego skorzystania 
z poradnictwa prawnego, psychologicznego czy etyczno-moralnego za pośrednictwem Wielkopolskiego Portalu Oświatowego, który zostanie stworzony w ramach projektu.

Uczniowie wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych, dzięki czemu podniosą swoje kompetencje kluczowe, w tym cyfrowe. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

 „Wielkopolskie Laboratoria Badawcze” skupią się na otoczeniu przyrodniczo-geograficznym. Kluczowy będzie rozwój kompetencji w zakresie przedmiotów ścisłych i biologicznych oraz geografii fizycznej. Zadaniem uczniów będzie dokumentowanie i upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego regionu w kontakcie z instytucjami, edukacja proekologiczna oraz twórcza analiza problemów lokalnych. Niezbędna okaże się nie tylko wiedza, ale i umiejętność współpracy, kreatywnego myślenia, integracji społeczności lokalnej.

 „Wielkopolska Akademia Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego” skupi się na odkrywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu oraz jego historii, a także umiejętnym dokumentowaniu i prezentacji bogactwa krajobrazu kulturowego. Kluczowe będzie kształcenie świadomej postawy ochrony i dążenia do zachowania dziedzictwa kulturowego. Działanie wymagać będzie od uczniów współpracy ze środowiskiem lokalnym, a więc szeroko pojętej integracji całej społeczności szkolnej i pozaszkolnej.
Celem „Wielkopolskiej Akademii Talentów” będzie wyszukiwanie i prezentowanie indywidualności o szczególnych uzdolnieniach muzycznych, plastycznych, tanecznych, wokalnych, aktorskich, literackich itp. Zadaniem będzie w tym przypadku dokumentowanie i prezentacja różnych form aktywności twórczej indywidualnej i zespołowej: chóry szkolne, młodzieżowe orkiestry, grupy taneczne i zespoły ludowe, teatry szkolne, koła poezji, kluby literackie, kabarety itp.

„Wielkopolskie Laboratoria Informatyczne” pomogą uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności informatycznych. Celem zajęć pozalekcyjnych  jest również upowszechnianie, promocja i popularyzacja przykładów dobrej praktyki oraz wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania ze wszystkimi dziedzinami życia.

„Wielkopolska Encyklopedia Cyfrowa” ma wzbudzić zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu, budować lokalną tożsamość, konsolidować środowiska lokalne oraz promować region. W ramach zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zajmą się odnalezieniem miejsc, postaci, wydarzeń, zjawisk ciekawych i niezwykłych z ich otoczenia. Następnie stworzą hasło encyklopedyczne, poparte m.in. badaniami, kwerendami bibliotecznymi i archiwalnymi oraz wywiadami.

„Wykłady Akademickie” pełnić będę funkcję wspomagającą wszystkie rodzaje zajęć pozalekcyjnych poprzez transmisję wykładów prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli wielkopolskiej nauki, kultury, sztuki, gospodarki i życia społecznego, w tym szczególnie przez kadry naukowo-badawcze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem jest inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy, dyskusji i krytycznego podejścia badawczego.
Nowością będzie również utworzenie Centrum Nauczania Zdalnego.  Działanie będzie miało na celu bezpośrednie wspomaganie szkół i minimalizowanie kryzysu kadrowego występującego na rynku edukacyjnym w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych, poprzez wprowadzenie alternatywnych, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych umożliwiających realizację podstawy programowej poprzez kształcenia na odległość, co pozwoli na h zachowanie ciągłości procesu edukacyjnego uczniów.
Szczegóły na www.csw2030.pl


Obraz

Obrazek
Dane adresowe:
Projekt "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030"
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ul. Górecka 1, 60-201 Poznań