Zdjęcie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest placówką publiczną, prowadzoną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem działania jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten realizowany jest dla nauczycieli z całej Wielkopolski we współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Rejon działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, określony został w statucie nadanym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Obejmuje miasto Kalisz oraz powiaty: kaliski, jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski.

Oferta szkoleniowa Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu na Targach Edukacyjnych #ŚwiatEDUkacji:


CO NAS WYRÓŻNIA?

Organizujemy i prowadzimy doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek stacjonarnie i online.

Szczegóły znajdziesz tutaj – oferta 2021/2022.

Zajęcia prowadzi wysoce wyspecjalizowana kadra wykładowców: 12 konsultantów, 11 doradców metodycznych, ok. 60 trenerów zewnętrznych.

Dysponujemy znakomitą bazą lokalową.

Posiadamy 8 sal dydaktycznych o łącznej powierzchni 353 m² w tym pracownię komputerową, Aulę o powierzchni 135 m², parking, szatnię, bufet.

Publikujemy i jesteśmy wydawcami:

Edumyśli, Edusferę, publikacje metodyczne.
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Obrazek


Obrazek


Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 8-12 lat, którego celem jest rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami, korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E. P. Seligmana.

Obrazek


Golden Five

program profilaktyczny adresowany do uczniów w wieku 11-16 lat. Wdrażanie programu w szkole (klasie) pozwala nauczycielom poszerzyć praktyczne umiejętności w obszarach zarządzania klasą i indywidualizowania nauczania, by zwiększyć motywację uczniów do nauki, budowania pozytywnych relacji z uczniami i z rodzicami, kreowania dobrego klimatu w klasie.

Obrazek


Przyjaciele Zippiego

międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.Obrazek


SŁOWA są OKNAMI lub ŚCIANAMI

innowacyjny program profilaktyczno-psychoedukacyjny dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych autorstwa prof. Nady Ignjatović-Savić. Program umożliwia wspomaganie rozwoju osobowości uczestników procesu edukacyjnego oraz wzmocnienie kontaktu ze sobą i otoczeniem, tak aby ich relacje były autentyczne, uczciwe, pełne zrozumienia i empatii. Poprawia zdrowie psychiczne i odporność oraz wpływa na większą efektywność procesów dydaktycznych, lepsze samopoczucie uczniów, zdrowie i odporność psychiczną, co przekłada się na ich odpowiedzialne zachowanie, postawy i relacje społeczne.

Obrazek


Strażnicy Uśmiechu

program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci w wieku 5-10 lat i 11-15, autorstwa prof. psychologii Nady Ignjatović-Savić. Główny cel programu to kształtowanie umiejętności życiowych oraz społeczno-emocjonalnych, w tym radzenia sobie z trudnymi i nieprzyjemnymi uczuciami, a także umacnianie zaufania do siebie i innych.


Obrazek


Unplugged

program profilaktyki uniwersalnej oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego, adresowany do uczniów w wieku 12-14 lat, który koncentruje się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych. Celem programu jest ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.Obrazek


DORADZTWO METODYCZNE

Dorady metodyczni zatrudnieni w ODN w Kaliszu (11 osób), organizują wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktycznowychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania, podejmowaniu działań innowacyjnych. Udzielają indywidualnych konsultacji.
https://odn.kalisz.pl/2021/09/25/harmonogram-zajec-doradcow-metodycznych/


Obrazek


SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Organizujemy współpracę i samodoskonalenie nauczycieli różnych szkół i placówek w ramach sieci przedmiotowych, tematycznych, zadaniowych (SWS). Celem funkcjonowania sieci jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, przykładami dobrych praktyk, wspólne rozwiazywanie problemów, zadań, opracowywanie materiałów dydaktycznych.
https://odn.kalisz.pl/2015/09/24/sieci-2/


Obrazek


WSPARCIE PROCESOWE SZKÓŁ

Przygotowaliśmy ofertę (WPS), której celem jest kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły / przedszkola / placówki. Celem jest przeprowadzenie diagnozy (z radą pedagogiczną i dyrektorem) potrzeb i wypracowanie konkretnych rozwiązań prowadzących do zwiększenia efektywności działań nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Zapewniamy doskonalenie nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności, a także perspektywę wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami z wykorzystaniem możliwości, jakie dają sieci współpracy i samokształcenia.

https://odn.kalisz.pl/2016/10/27/wspomaganie-szkol/


Obrazek


PROJEKTY EDUKACYJNE

W styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy realizację przedsięwzięcia grantowego Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość w ramach grantu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest podniesienie jakości pracy nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej w przedszkolach i szkołach.
Organizujemy projekt „Kaliska Przygoda z Odpadami”, którego celem jest uświadomienie uczniom oraz ich opiekunom, jak istotny jest temat segregacji i zapobiegania powstawaniu odpadów, a jednocześnie mobilizacja uczniów do twórczego myślenia oraz kształtowania właściwej postawy i świadomości ekologicznej. Tegoroczna edycja projektu – “STOP nielegalnym wysypiskom”. Partnerem projektu jest Związek Komunalny Gmin “Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz firma ABRYS.
Realizowaliśmy projekt Narodowe Czytanie 2021.
Realizowaliśmy Projekt UWWW Profilaktyka ważna sprawa we współpracy z miastem i gminą Nowe Skalmierzyce.
https://odn.kalisz.pl/category/projekty-2/


Obrazek


PUBLIKACJE I WYDAWNICTWA

Przygotowujemy do druku różnego rodzaju publikacje zwarte. Wydajemy Edumyśli – czasopismo edukacyjne regionalne oraz Edusferę – czasopismo edukacyjne wojewódzkie. Opracowujemy graficznie różne druki akcydensowe. Udostępniamy placówkom oświatowym Greenstudio, w którym nagrywamy wiele filmów, a następnie je publikujemy.


Obrazek


KONKURSY I FESTIWALE

Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium
Konkurs plastyczny “Moja bezpieczna droga do szkoły – bezpieczny pieszy”
XV Konkurs „Z ortografią za pan brat”
Eliminacje do Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej. Kalisz 2022
IX Międzyszkolny Konkurs Polonistyczno-Informatyczny: „Moja ulubiona postać/bohater wierszy, bajek, utworów Marii Konopnickiej” – prezentacja multimedialna
Eliminacje do Konkursu Recytatorskiego #Pan Tadeusz

Konkurs “Konstytucja 3 maja oczami naszej wyobraźni"

Obrazek  Wielkopolski Konkurs Filmowy “I love my country – the beauty of Wielkopolska”Obrazek

Czekamy na Was!
adres: Wrocławska 182, 62-800 Kalisz
telefon: 887 081 843


Obrazek

Zapraszamy do kontaktu:
strona internetowa: www.odn.kalisz.pl


Obrazek

Jesteśmy obecni w Internecie: