KURATORIUM OŚWIATYObrazek

Kuratorium Oświaty w Poznaniu to jednostka organizacyjna wchodząca w skład zespolonej administracji rządowej kierowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wykonującego w imieniu wojewody na terenie województwa zadania i kompetencje 
w zakresie oświaty określone w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.zm.).


Do głównych zadań kuratora oświaty należy m.in.: sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami 
oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, realizowanie polityki oświatowej państwa, 
a także współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 
i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej  polityki oświatowej zgodnych 
z polityką oświatową.