KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU
Obrazek

Kuratorium Oświaty w Poznaniu to jednostka organizacyjna wchodząca w skład zespolonej administracji rządowej, kierowana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wykonującego w imieniu wojewody na terenie województwa zadania i kompetencje w zakresie oświaty, określone w szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).


Do głównych zadań kuratora oświaty należy m.in.: sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, realizowanie polityki oświatowej państwa, a także współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa.


INFORMATOR I KRYTERIUM REKRUTACYJNE


SYSTEM OŚWIATOWY W POLSCE - wielkopolski informator


Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsca uznane za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022


Obrazek

adres: ul.Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań
telefon: 61 670 40 81, 780 386 001


Obrazek

Profile społecznościowe:
Facebook